You are not connected. Please login or register

กฏหมายใหม่เกี่ยวกับบัตรประชาชน

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

กฎหมายใหม่ประกาศแล้ว!

บุคคลที่มีอายุครบ 7 ปี ต้องไปทำบัตรประชาชน จนถึงอายุ 70 ปี

วันที่ 11 พ.ค.2554 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 โดยกฎหมายฉบับนี้ จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป (วันที่ 9 กรกฎาคม 2554)

สาระสำคัญของกฎหมายคือ การกำหนดให้ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุแปดปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร

บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต

สำหรับ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) การออกบัตร ฉบับละ 100 บาท
(2) การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ 10 บาท
(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 10 บาท

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์" รายงานว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ไว้ใช้แสดงตน เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนI'm Cassiopeia !!!

ดูข้อมูลส่วนตัว
รัฐบวม...เอ็งไปตายซะ!!

ดูข้อมูลส่วนตัว https://www.facebook.com/zhang13
7 ขวบ มันจะเอาไปทำไรวะ หนังสือยังไม่อ่านด้วยซ้ำมั้งบางคนน่ะ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ